تالیفات (کتب)

1- کتاب دانشگاهی آشنایی با کاربرد رایانه در جغرافیا

2- کتاب دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی برای جغرافیای گردشگری

 

3- بهره گیری از توریسم سیاسی برای کاهش تنش با کشورها

 

4- آداب و معاشرت در گردشگری